DISCOVERIES

Discovery formula

The earlier unknown the regular connection between simultaneous stabilization of Fermi level and transformation of elastic properties in narrow band semiconductors IV –VI transiting to dielectric state is established. This connection is explained by this fact, that the transition to dielectric state takes place at the restructuring of charge carrier energy spectrum at forbidden band width increase and Fermi level displacement to its middle, because of the impurity existence in layer, which stabilizes Fermi level and increases the limit of elasticity at formation of high-stress semiconductor level, including this impurity, on substrate with big crystal lattice parameter (effective “negative” pressure).

Формула открытия

Установлена неизвестная ранее закономерная связь между одновременной стабилизацией уровня Ферми и преобразованием упругих свойств в узкозонных полупроводниках IV-VI с их трансформацией в диэлектрическое состояние, заключающаяся в том, что при формировании содержащего примесь сильнонапряженного слоя полупроводника на подложке с большим параметром кристаллической решетки (эффективном «отрицательном» давлении), переход в диэлектрическое состояние происходит при перестройке энергетического спектра носителей заряда с возрастанием ширины запрещенной зоны и смещением уровня Ферми к ее середине, обусловленная содержанием в слое примеси, способной стабилизировать уровень Ферми и повысить предел упругости.

Kəşfin düsturu

Eyni zamanda Fermi səviyyəsinin stabilləşməsi və dielektrik hala transformasiya vasitəsilə IV-VI darzolaqlı yarımkeçiricilərinin elastiki xassələrinin çevrilməsi arasında əvvələr məlum olmayan qanunauyĝun əlaqə təyin edilmişdir, hansı ki, yüksək parametrli kristallik qəfəsə malik(effektiv "mənfi" təzyiq) altında aşqar tərkibli yüksəkgərginlikli yarımkeçirici layın formalaşması zamanı dielektrik hala keçid elastiklik limiti artıran və Fermi səviyyəsini stabilləşdirən aşqarın layda olması ilə səbəblənən qadaĝan olunmuş zonasının böyüməsi və Fermi səviyyəsinin onun ortasına doĝru sürüşməsi nəticəsində yükdaşıyanların energetik spektrinin yenidənqurulma zamanı baş verir.

Authors of Discovery *** Авторы Открытия ***

Pashaev Arif Mircalal

Birthday: 15 Feb.1934. Citizen of Azerbaijan
High education: Electrotechnical Institute of Communication
(1952/57, Odessa, Ukraine)
Doctor of Physics (1978)
Academician of the Azerbaijan National Acad. Sci., (2001)
Laureate of the Azerbaijan State Prize (1991)
Gold Medal of WIPO (2004)
Gold Medal after Nobel Prize P.L. Kapitsa (2007)
Scientific discovery - 1
Patents - 45
Monographs - 15
Papers - 130

Пашаев Ариф Мирджалал оглы

Дата рождения: 15 Фев.1934. Гражданин Азербайджана
Образование: Институт электротехники и связи (1952/57, Одесса, Украина)
Доктор физико-математических наук, профессор (1978)
Академик Национальной Академии Наук Азербайджана (2001)
Лауреат Государственной премии Азербайджана (1991)
Золотая медаль ВОИС (2004)
Золотая медаль имени лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы (2007)
Научные открытия – 1
Патенты – 45
Монографии – 15
Статьи – 130

Paşayev Arif Mircalal oğlu

Doğum tarixi: 15 Fev.1934. Azərbaycan vətəndaşı
Təhsil: Elektrotexnika və Rabitə Institutu (1952/57, Odessa, Ukrayna)
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1978)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki (2001)
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1991)
ÜƏMT-nın Qızıl Medalı (2004)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal(2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 45
Monografiyalar - 15
Məqalələr - 130

Davarashvili Omar Ilia

Birthday: 7 Sept. 1941. Citizen of Georgia
High education: Tbilisi State University (1959/64, Georgia)
Doctor of Physics (1993, Moscow, Russia)
Laureate of the Prize of A.M. Prokhorov Fund (1993)
Laureate of the V.I. Vernadskii Prize (1998)
Gold Medal after Nobel Prize P.L. Kapitsa (2007)
Scientific discovery - 1
Patents - 16
Monographs - 6
Papers - 180

Даварашвили Омар Ильич

Дата рождения: 7 Сент. 1941. Гражданин Грузии
Образование: Тбилисский Государственный Университет (1959/64, Грузия)
Доктор физико-математических наук (1993, Москва, Россия)
Лауреат премии фонда А.М. Прохорова (1993)
Лауреат премии имени В.И. Вернадского (1998)
Золотая медаль имени лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы (2007)
Научные открытия – 1
Патенты – 16
Монографии – 6
Статьи – 180

Davaraşvili Omar Ilyiç

Doğum tarixi: 7 Sent. 1941. Gürcüstan vətəndaşı
Təhsil: Tbilisi Dövlət Universiteti (1959/64, Gürcüstan)
Fizika doktoru (1993, Moskva, Russiya)
A.M. Proxorov fondunun mükafatı laureatı (1993)
V.İ. Vernadskiy adina mükafatı laureatı (1998)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 16
Monografiyalar - 6
Məqalələr - 180

Zlomanov Vladimir Pavlovich

Birthday: 16 Apr. 1934. Citizen of Russian Federation
High education: Moscow State University (1952/57, Russia)
Doctor of Chemistry, (1982, Moscow, Russia)
Laureate of the USSR State Prize (1981)
Laureate of the N.S. Kurnakov Medal (1985, 1992)
Honorary Professor of Leipzig University (1990)
Honorary Professor of Moscow State University
Gold Medal after Nobel Prize P.L.Kapitsa (2007)
Scientific discovery - 1
Patents - 12
Monographs - 7
Papers - 320

Зломанов Владимир Павлович

Дата рождения: 16 Aпр. 1934. Гражданин Российской Федерации
Образование: Московский Государственный Университет (1952/57, Россия)
Доктор химических наук (1982, Mocква, Россия)
Лауреат Государственной премии СССР (1981)
Лауреат медали имени Н.С. Курнакова (1985, 1992)
Почетный профессор Лейпцигского Университета (1990)
Заслуженный профессор Московского Государственного Университета
Золотая медаль имени лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы(2007)
Научные открытия – 1
Патенты – 12
Монографии – 7
Статьи – 320

Zlomanov Vladimir Pavloviç

Doğum tarixi: 15 Fev.1934. Azərbaycan vətəndaşı
Təhsil: Elektrotexnika və Rabitə Institutu (1952/57, Odessa, Ukrayna)
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1978)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki (2001)
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1991)
ÜƏMT-nın Qızıl Medalı (2004)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal(2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 45
Monografiyalar - 15
Məqalələr - 130

Enukashvili Megi Ilia

Birthday: 29 Jun 1952. Citizen of Georgia
High education: Polytechnic Institute (1970/75, Georgia)
Laureate of the V.I. Vernadskii Prize (1998)
Gold Medal after Nobel Prize P.L. Kapitsa (2007)
Scientific discovery - 1
Patents - 7
Monographs - 6
Papers - 80

Енукашвили Меги Ильинична

Дата рождения: 29 Июнь 1952. Гражданка Грузии
Образование: Политехнический институт (1970/75, Грузия)
Лауреат премии имени В.И. Вернадского (1998)
Золотая медаль имени лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы (2007)
Научные открытия – 1
Патенты – 7
Монографии – 6
Статьи – 80

Yenukaşvili Megi Ilyiniçna

Doğum tarixi: 29 İyun 1952. Gürcüstan vətəndaşı
Təhsil: Politexnik Institutu (1970/75, Gürcüstan )
V.İ. Vernadskiy adina mükafatı laureatı (1998)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 7
Monografiyalar - 6
Məqalələr - 80

Aliyev Vugar Amir

Birthday: 2 Jan. 1955. Citizen of Azerbaijan
High education: Baku State University (1971/76, Azerbaijan)
Doctor of Physics (1998, Baku, Azerbaijan)
Honorary Diploma of Cosmonautical Federation (1986, USSR)
National Prize after Z. Tagiev (1997)
National Prize and Medal after acad. Y,H. Mamedaliev (1998)
Gold Medal after Nobel Prize P.L. Kapitsa (2007)
Scientific discovery - 1
Patents - 11
Monographs - 11
Papers - 80

Алиев Вугар Амир оглы

Дата рождения: 2 Янв. 1955. Гражданин Азербайджана
Образование: Бакинский Государственный Университет (1971/76, Азербайджан)
Доктор физико-математических наук (1998, Баку, Азербайджан)
Почетный Диплом Федерации Космонавтики (1986, СССР)
Национальная премия имени З. Тагиева (1997)
Национальная премия и медаль имени академика Ю.Г. Мамедалиева (1998)
Золотая медаль имени лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы (2007)
Научные открытия – 1
Патенты – 11
Монографии – 11
Статьи – 80

Əliyev Vügar Əmir

Doğum tarixi: 2 Jan. 1955. Azərbaycan vətandaşı
Təhsil: Bakı Dövlət Universiteti (1971/76, Azərbaycan)
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1998, Bakı, Azərbaycan)
Kosmonavtika Federasiyasının fəxri diplomu (1986, SSRİ)
Z. Tağıyev adına Milli mükafat(1997)
Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Milli mükafat və medal (1998)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl Medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 11
Monografiyalar - 11
Məqalələr - 80

DIPLOMS *** ДИПЛОМЫ *** DİPLOMLAR
     
PATENTS *** ПАТЕНТЫ *** PATENTLƏR: 2003-2019
 №  Patent  Authors  №  Patent  Authors  №  Patent  Authors  №  Patent  Authors  №  Patent  Authors  №  Patent  Authors  №  Patent  Authors  №  Patent  Authors
 001 İ 2003 0051
17.04.2003
S.İ. Mehdiyeva
A.İ. İsayev
H.K. Əkbərov
E.A. Məmədov
N.E. Həsənov
 002 İ 2003 0052
17.04.2003
S.H. Rzayev
Z.M. Zöhrabbəyova
 003 İ 2003 0053
17.04.2003
S.H. Rzayev
Z.M. Zöhrabbəyova
 004 İ 2003 0066
24.04.2003
M.Ə. Ramazanov
S.A. Abbasov
 005 İ 2003 0074
30.04.2003
E.M. Kərimova
S.N. Mustafayeva
S.B. Kazımov
A.Z. Abbasova
 006 İ 2004 0066
27.04.2004
S.İ. Həsənova
A.M. Həşimov
Y.V. Dmitriyev
V.Q. Kuznetsov
A.K. Şidlovskiy
İ.R. Pivçik
 007 İ 2004 0067
27.04.2004
A.R. Babayeva
A.M. Həşimov
Y.V. Dmitriyev
İ.R. Pivçik
 008 İ 2004 0180
20.10.2004
A.M. Həşimov
K.Z. Nuriyev
Z.K. Nurubəyli
T.K. Nurubəyli
 009 2004 0071
H.N.Vəzirov  010 2005 0059
25.04.2005
N.Ə. Səfərov
E.Ə. Cəfərova
R.S. Mədətov
Q.M. Əhmədov
 011 İ 2005 0060
25.04.2005
S.Q. Rzayev
Z.M. Zöhrabbəyova
 012 İ 2005 0104
11.07.2005
Ç.O. Qacar
S.A. Musayev
M.R. Menzeleyev
 013 İ 2005 0105
17.07.2005
M.Ə. Ramazanov
A.Ə. İsmayılov
 014 İ 2005 0106
11.07.2005
M.Ə. Ramazanov
O.B. Tağıyev
B.H. Tağıyev
M.H. Şaxtaxtinski
S.A. Abuşov
F.A. Kazımova
S.C. Ramazanova
 015 2005 0145
17.10.2005
A.M. Paşayev
A.R. Həsənov
X.İ.Abdullayev
 016 İ 2005 0146
7.10.2005
M.K. Kərimov
M.Ə. Qurbanov
M.H. Şaxtaxtinski
A.O. Orucov
M.M. Quliyev
Q.Q. Əliyev
R.B.İbrahimov
 017 İ 2006 0007
06.03.2006
M.K. Kərimov
M.Ə. Qurbanov
A.O. Orucov
Q.Q. Əliyev
R.B. İbrahimov
M.M. Quliyev
Q.M. Heydərov
 018 İ 2006 0038
19.04.2006
A.M. Paşayev
V.Ə. Əliyev
V.C. Rüstəmov
 019 İ 2006 0039
19.04.2006
A.M. Paşayev
V.Ə. Əliyev
V.C. Rüstəmov
 020 İ 2006 0090
14.09.2006
F.F. Əliyev
B.A. Tahirov
R.İ. Nəsirova
 021 İ 2006 0091
14.09.2006
M.K. Kərimov
M.Ə. Qurbanov
Q.Q. Əliyev
S.N. Musayeva
M.M. Quliyev
İ.N. Orucov
 022 İ 2006 0105
05.10.2006
N.C. İsmayılov  023 İ 2006 0106
05.10.2006
B.H. Tağıyev
O.B. Tağıyev
S.A. Abuşov
F.A. Kazımova
M.Ə. Mustafayev
 024 İ 2006 0107
05.10.2006
S.İ. Mehdiyeva
A.İ. İsayev
N.M. Abdullayev
E.Ə. Məmmədov
V.Z. Zeynalov
H.K. Əkbərov
 025 İ 2006 0108
05.10.2006
E.M. Kərimova
S.N. Mustafayeva
F.M. Seyidov
 026 İ 2007 0014
17.01.2007
N.M. Abdullayev  027 İ 2007 0015
17.01.2007
A.M. Həşimov
V.Ə. Əliyev
K.B. Qurbanov
M.Ə. Həsənov
 028 İ 2007 0016
17.01.2007
M.K. Kərimov
M.Ə. Qurbanov
Q.Q. Əliyev
M.M. Quliyev
İ.N. Orucov
 029 İ 2007 0059
04.04.2007
M.Ə. Ramazanov
A.S. Hüseynova
S.İ. Mehdiyeva
S.A. Abbasov
 030 İ 2007 0060
04.04.2007
Ş.M. Həsənli
A.M. Həşimov
R.N. Mehdizadə
Ş.M. Azizova
X.B. Bayramov
M.R. Allazov
 031 İ 2007 0061
04.04.2007
E.M. Kərimova
S.N. Mustafayeva
M.M. Əsədov
R.N. Kərimov
 032 İ 2007 0171
17.10.2007
O.Z. Ələkbərov
A.İ. Nəcəfov
T.Q. Məmmədov
 033 İ 2007 0172
17.10.2007
A.M. Həşimov
K.B. Qurbanov
Ş.M. Həsənli
R.N. Mehdizadə
Ş.M. Azizova
X.B. Bayramov
 034 İ 2008 0037
M.İ. Ağayev
B.Z. Rzayev
N.M. Abdullayev
 035 İ 2008 0041
07.03.2008
A.A. Bayramov
A.M. Həşimov
N.Ə. Səfərov
 036 İ 2008 0042
07.03.2008
M.K. Kərimov
M.Ə. Qurbanov
E.Ə. Kərimov
S.N. Musayeva
Q.Q. Əliyev
Q.M. Heydərov
Ə.İ.Məmmədov
 037 İ 2008 0097
23.05.2008
O.Z. Ələkbərov
N.M. Hüseynov
R.S. Mədətov
A.İ. Nəcəfov
 038 İ 2008 0166
14.10.2008
A.M. Həşimov
O.Z. Ələkbərov
T.Q. Məmmədov
A.İ. Nəcəfov
 039 İ 2009 0063
08.04.2009
B.H. Tağıyev
İ.B. Bəxtiyarlı
F.A. Kazımova
K.O. Tağıyev
 040 İ 2009 0130
15.07.2009
İ. Qasımoğlu
T.N. Kərimova
İ.A. Məmmədova
 041 İ 2009 0131
15.07.2009
Ç.O. Qacar
S.A. Musayev
M.R. Menzeleyev
İ.Z. Mövsumov
M.Ə. Əliyev
 042 İ 2009 0132
15.07.2009
S.İ. Mehdiyeva
N.Z. Cəlilov
N.M. Abdullayev
N.R. Məmmədov
M.İ. Vəliyev
Z.Ə. Ağamalıyev
 043 İ 2009 0175
19.10.2009
N.C. İsmayılov
T.C. İbrahimov
S.Ə. Əliyeva
 044 F 2010 0002
12.05.2010
M.İ. Əliyev
Ş.H. Əlizadə
İ.M Əliyev
 045 İ 2010 0090
07.10.2010
A.A. Bayramov
N.Ə. Səfərov
N.N. Mursaqulov
Ş.M. Həsənli
 046 İ 2011 0004
14.01.2011
B.H. Tağıyev
O.B. Tağıyev
R.B. Cabbarov
 047 İ 2011 0005
14.01.2011
B.H. Tağıyev
O.B. Tağıyev
S.A. Abuşov
F.A. Kazımova
H.B. Qənbərova
 048 İ 2011 0006
14.01.2011
O.Z. Ələkbərov
H.B. İbrahimov
A.İ. Nəcəfov
A.R. Fakix
 049 İ 2011 0026
02.05.2011
T.C. Əliyeva
G.C. Abdinova
N.M. Axundova
C.Ş. Abdinov
V.Z. Zeynalov
 050 F 2011 0006
02.05.2011
M.İ. Əliyev
Ş.H. Əlizadə
İ.M Əliyev
 051 İ 2011 0106
22.11.2011
S.İ. Mehdiyeva
N.Z. Cəlilov
N.M. Abdullayev
N.R. Məmmədov
A.M. Kərimova
S.N. Qəribova
 052 İ 2011 0107
22.11.2011
T.C. İbrahimov
N.C. İsmayılov
İ.S. Həsənov
E.Ə. Allahverdiyev
 053 016 161
28.02.2012
Avrasiya
Patenti
T.C. İbrahimov
N.C. İsmayılov
E.Ə. Allahverdiyev
 054 İ 2012 0024
04.04.2012
N.Z. Cəlilov
N.M. Abdullayev
Q.M. Dəmirov
 055 İ 2012 0025
04.04.2012
S.İ. Mehdiyeva
N.Z. Cəlilov
N.M. Abdullayev
N.R. Məmmədov
A.M. Kərimova
S.U. Məmmədova
 056 F 2012 0003
04.04.2012
M.İ. Əliyev
Ş.H. Əlizadə
İ.M Əliyev
 057 İ 2012 0063
13.07.2012
S.N. Mustafayeva
M.M. Əsədov
S.T. Hüseynov
 058 İ 2012 0097
01.11.2012
S.T. Əzizov
Ş.K. Ağamuradova
A.C Xəlilov
 059 İ 2013 0001
09.01.2013
Ç.O. Qacar
H.İ. İsmayılzadə
M.R. Menzeleyev
İ.Z. Mövsumov
F.N Məmmədov
 060 İ 2013 0032
11.07.2013
B.H. Tağıyev
O.B. Tağıyev
E.Y. Salayev
K.R. Allahverdiyev
H.B. Qənbərova
 061 İ 2013 0033
11.07.2013
A.M. Həşimov
H.C. Hüseynov
Z.K. Nurubəyli
 062 İ 2014 0038
21.07.2014
Ş.M. Həsənli
A.Y. İmanova
Ü.F. Səmədova
 063 F 2014 0005
21.07.2014
M.İ. Əliyev
Ş.H. Əlizadə
İ.M Əliyev
 064 İ 2014 0071
04.11.2014
E.K. Hüseynov
N.C. İsmayılov
 065 İ 2015 0010
30.01.2015
Z.K. Nurubəyli
K.Z. Nuriyev
A.M. Həşimov
K.B. Qurbanov
T.K. Nurubəyli
 066 İ 2015 0078
20.11.2015
K.Z. Nuriyev
Z.K. Nurubəyli
C.C Xəlilov
E.Ə. Muradov
 067 İ 2016 0026
01.04.2016
V.Ə. Əliyev  068 İ 2016 0027
01.04.2016
A.M. Həşimov
F.Q Əliyev
K.B. Qurbanov
F.Ə. Teymurova
F.S. Cəfərova
 069 F 2016 0003
01.04.2016
M.İ. Əliyev
Ş.H. Əlizadə
İ.M Əliyev
 070 İ 2016 0070
03.08.2016
V.Ə. Əliyev  071 İ 2016 0071
03.08.2016
M.M. Əsədov
S.N. Mustafayeva
C.T. Hüseynov
 072 İ 2016 0086
30.08.2016
T.R. Mehdiyev
Y.N. Əliyeva
E.K. Hüseynov
O.Z. Ələkbərov
N.T. Məmmədov
A.M. Kərimova
 073 İ 2016 0103
07.10.2016
E.M. Kərimova
S.N. Mustafayeva
M.M. Əsədov
 074 İ 2017 0008
27.03.2017
N.M. Abdullayev
S.İ. Mehdiyeva
N.R. Məmmədov
M.Ə. Ramazanov
İ.T. Məmmədova
 075 İ 2017 0009
27.03.2017
M.İ. Əliyev
Ş.Ş. Rəşidova
V.F. Figarov
 076 İ 2017 0036
25.07.2017
S.N. Mustafayeva
M.M. Əsədov
 077 İ 2017 0049
13.10.2017
S.N. Mustafayeva
M.M. Əsədov
A.N. Məmmədov
 078 F 2018 0006
29.05.2018
R.B. Aslanov
A.H. Aydəmirova
H.B. Bayramov
O.K. Qasımov
 079 İ 2019 0002
11.04.2019
A.R. Nəhmədov
S.O. Məmmədova
O.Z Ələkbərov
 080 İ 2019 0021
05.07.2019
Z.K. Nurubəyli
T.K. Nurubəyli
K.B. Qurbanov
K.Z. Nuriyev
 081 İ 2020 0047
01.09.2020
S.N. Mustafayeva
M.M. Əsədov
C.T. Hüseynov
 082 İ 2020 0048
01.09.2020
V.Ə. Əliyev
E.M. Kərimova
Y.Ə. Yusibov
 083 İ 2020 0049
01.09.2020
V.Ə. Əliyev
Y.Ə. Yusibov
V.C. Rustəmov
 084 F 2020 0018
01.09.2020
H.B. İbrahimov
A.O. Daşdəmirov
M.Ə. Alışov
Ş.H. Əlizadə
 085 F 2021 0022
30.11.2020
A.M. Həşimov
E.C. Qurbanov
K.B. Qurbanov
F.Ş. Cəfərova
 086 İ 2021 0093
31.03.2021
Y.Q. Əsədov
V.İ. Nəsirov
R.B. Bayramov
E.V. Nəsirov