2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 5(1)  5(2)  2002 2001 2000
ADVEGO ANTIPLAGIATE

Antiplagiat online - a free service for checking text for plagiarism, duplicates, low-quality rewriting, borrowing. Thanks to special anti-plagiarism algorithms, the text is reliably checked for uniqueness even after processing by synonymizers and programs to "bypass anti-plagiarism", "increase" the originality of the article and the percentage of document plagiarism.PLAGIA ANTIPLAGIATE

The anti-plagiarism system analyzes 14 trillion web pages, articles, books and periodicals, helping to detect possible plagiarism in your document. It is recognized as a national plagiarism checker program in 3 countries of the European Union. It uses a very accurate detection algorithm. She is able to check documents up to 1000 pages. It uses a secure SSL protocol.


Nəşriyyat

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu
H.Cavid pr., 131, AZ-1143, Bakı, Azərbaycan

Tel: (99412) 539 33 15
Faks: (99412) 447 04 56
E-mail: jtransactions@physics.ab.az

Издательство

Институт Физики Министерствa науки и образования Азербайджанской Республики
пр. Г.Джавида, 131, AZ 1143, Бakу, Aзeрбaйджaн

Тел: (99412) 539 33 15
Faкs: (99412) 447 04 56
E-mail: jtransactions@physics.ab.az

Publishing Office

Institute of Physics, Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan
H.Javid ave., 131, AZ-1143, Baku, Azerbaijan

Tel:  (99412) 539 33 15
Fax: (99412) 447 04 56
E-mail: jtransactions@physics.ab.az

Müəlliflərin nəzərinə

Əlyazmalar: е-mail: jtransactions@physics.ab.az; www.physics.gov.az Microsoft Word formatında göndərilməlidirlər

Jurnal fizika və astronomiyanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş orijinal və qısa məlumatları qəbul edir. Məqalələr bütün dünya tədqiqatçılarından qəbul olunur. Əlyazmalar azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim oluna bilər. Hər bir məqalənin əvvəlində məqalə yazılan dildə qısa xülasə çap edilir. Xülasənin həcmi 70 sözdən artıq olmamalıdır. Nəşr olunmaq üçün göndərilən məqalə Microsoft WordTM (şrift – Times New Roman) formatında yazılaraq 210x297mm ölçülü ağ kağızın bir üzündə, 1 intervalla, lazımı sahə saxlanmaqla (yuxarından – 30mm, soldan – 22,5mm, aşağıdan – 30mm, sağdan – 22,5mm), məqalənin adı qalın -12, müəlliflər – qalın -12, müəssisə, poçt ünvanları, telefon, e-mail, faks – normal 12, iki interval buraxmaqla mətn - normal, düzünə 12, çap edilir. Məqalələr 2 nüsxədə və CD kompakt diskdə işin yerinə yetirildiyi təşkilatın məktubu ilə redaksiyaya təqdim olunur. Çapa qəbul olunmayan məqalələr geri qaytarılmır.

1. TİTUL VƏRƏQƏSİ

Məqalənin titul vərəqində UOT göstərilməli, 1 sətir buraxmaqla: məqalənin adı (böyük hərflərlə); müəlliflərin adı, atasının adı, soyadı, (böyük hərflərlə); tədqiqatçıların iş yeri, müəssisənin poçt indeksi, ünvanı və e-mail; məqalə yazılan dildə xülasə; açar sözlər çap edilir.

2. ƏDƏBİYYAT

Ədəbiyyat siyahısı məqalədə qeyd olunan ardıcıllıqla və aşağıdakı qaydada yazılır: – jurnal məqaləsi üçün: müəlliflərin adı, atasının adı və soyadı (nümunə: Ə.Ə.Əliyev), məqalənin adı, jurnalın adı, cild (seriya), nömrə, nəşr ili, səhifə (başlanğıc və son); – kitab və tezislər üçün: müəlliflərin adi, atasının adı və soyadı, kitabın, tezisin və konfransın tam adı, nəşr olunan yer və il, səhifələr.

3. ABSTRACT

Xülasə ayrı vərəqdə digər 2 dildə çap edilir.

4. ŞƏKİLLƏR

Şəkillər (60x80mm-dən böyük və ya 125x160mm-dən kiçik formatda) ağ kağızda və CD kompakt diskdə JPG formatında verilməli, şəkilaltı yazılar ayrı vərəqdə çap olunmalıdır. Şəkillərdə aydınlaşdırıcı mətn və şəkilaltı ifadələr olmamalıdır. Qrafiklərin koordinat oxlarında kifayət qədər az sayda rəqəm olmalı, oxların adı iri və aydın ingilis dilində göstərilməlidir. Qrafikdə bir neçə əyri verildikdə onları nömrələməli və nömrələrin izahı şəkilaltı yazılarda verilməlidir. Şəkillərin sayı 5-dən çox olmamalıdır.

5. CƏDVƏLLƏR

Cədvəllər nömrələnib, adlandırılıb ayrıca vərəqdə təqdim olunur. Cədvəllərin ölçüləri 125x160mm və sayı 5-dən artıq olmamalıdır.

К сведению авторов

Рукописи должны быть отправлены по е-mail: jtransactions@physics.ab.az; www.physics.gov.az в формате Microsoft Word.

Журнал “ИЗВЕСТИЯ” принимает оригинальные статьи и краткие сообщения, посвященные различным областям физики и астрономии. Статьи принимаются от исследователей всех стран. Рукописи принимаются на азербайджанском, русском и английском языках. В начале каждой статьи должна быть напечатана аннотация на языке статьи (не более 70 слов). Статьи, направляемые в печать, должны быть напечатаны на белой бумаге на одной стороне стандартного листа 210х297мм через 1 интервал, соблюдая стандартные поля (сверху – 30мм, слева – 22,5мм, снизу – 30мм, справа – 22,5мм), шрифт в тексте нормальный, прямой 12, заголовок и авторы – жирным 12, организация, почтовый адрес, телефон, e-mail – нормальным 12, текст – спустя 2 интервала. Статьи должны быть представлены в двух экземплярах и на CD диске в формате Microsoft WordTM, любая версия, шрифт Times New Roman. К статье должно прилагаться сопроводительное письмо с места работы авторов. Статьи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

На титульном листе статьи печатается УДК, через одну строку название статьи, инициалы и фамилии авторов, место работы, адрес организации c указанием почтового индекса, e-mail исследователей, аннотация на языке статьи, ключевые слова.

2. ЛИТЕРАТУРА

Список литературы печатается в порядке упоминания в статье и оформляется следующим образом: – для журнальных статей: инициалы и фамилии авторов, название статьи и журнала, том или серия, номер, год издания, начальная и конечная страница; – для книг и тезисов: полное название книги или тезисов, инициалы и фамилии авторов, место и год издания, страница.

3. АБСТРАКТ

На отдельном листе печатается аннотация на остальных двух языках.

4. РИСУНКИ

Рисунки должны быть выполнены четко и представлены на СД диске в JPG формате. Размеры рисунков должны быть не более 125х160мм и не менее 60х60мм. Подписи к рисункам печатаются на отдельном листе, на обратной стороне его номер и название с татьи. На рисунках должны отсутствовать разъясняющие тексты и надписи. На координатных осях названия указываются крупно и четко на английском языке. Если на графике дано несколько кривых, то их следует пронумеровать, а разъяснение к нумерации дать в подписи к рисунку.

5. ТАБЛИЦЫ

Таблицы представляются на отдельном листе. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Размеры таблиц не должны превышать 125х160мм. Статья не должна содержать более 5 таблиц.

Instructions to contributors

The manuscripts are to be sent via e-mail (physic@lan.ab.az) in Microsoft Word format.

Journal “TRANSACTIONS” accepts original articles and short notes in various fields of research in physics and astronomy. Contribution is open to researchers of all nationalities. Manuscripts should be written in Azerbaijani, English and Russian. Each paper should always be preceded by an abst-ract in language of this work. Article submitted for publication should be typed in one interval on white paper of the standard form 210x297mm with standard margins (top – 30mm, bottom – 30mm, left – 22,5mm, right – 22,5mm) by normal type, inclu-ding the name of organization, its address, telephone number, e-mail. Manuscripts should contain one original, one copy, and one CD disk with appropriate article in Microsoft WordTM (any version). Unaccepted manuscripts are not returned to the author. All manuscripts should be accompanied by a letter from the laboratory or university where the research has been carried out.

1. TITLE PAGE

Each title page should contain: – PACS, title of the paper, names of authors, name and address of the laboratory or university, e-mail where the research has been carried out, the abstract in language of the paper, key words.

2. REFERENCES

References should be listed in the order in which they appear in the text. The method of citation should be as follows: – papers in periodicals: names of authors (A.A.Aliyev title of the paper), title of paper and periodical, volume or series number, year of publication, start and final pages; – books and theses: names of authors, title of the paper or theses, title of the book or theses, place and year of publication, chapter number, pages.

3. ABSTRACT

Abstract should be typed on a separate sheet in other two languages and should not contain more than 70 words.

4. FIGURES

Figures should be neatly drawn on a good white base or presented as photographs. Figures drawn larger than 125x160mm and smaller than 60x60mm will not be accepted. Captions of all figures must be typed on a separate sheet. The sea-my side of each figure must have a number and title of the article. The name of the coordinate axis’s must be written very clearly. Each line on the graph should be numbered and explanation given in captions. The article should not contain more than 5 figures.

5. TABLES

Tables must be typed on separate sheets. They should be numbered and titled, the size should not exceed 125x160 mm. The article should not contain more than 5 tables.