1. Elmi kəşflər və ixtiralar müəlliflərinin Beynəlxalq Akademiyası
    Международная Академия авторов научных открытий и изобретений
    International Academy of Authors of Scientific Discoveries and Inventions
   
2. Elmi Kəşfin DİPLOMU
    ДИПЛОМ Научного Открытия
    Scientific Discovery DIPLOMA