Akademik H.B. Abdullayevin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq
konfrans və məktəb

Modern Trends in Condensed Matter Physics

MTCMP - 2018

24-26 sentyabr 2018-ci il
Bakı, Azərbaycan

Baku

SƏDRLƏR:

A.A. Əlizadə (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası), A.M. Paşayev (Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası), N.T. Məmmədov (Fizika İnistitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Konfrans, kondensə olunmuş hal fizikasının akademik H.B. Abdullayevin elmi irsi ilə sıx əlaqəsi olan sahələrini, eləcə də, Azərbaycanda inkişafı onun adı ilə bağlı olan digər elm sahələrini (radiasiya fizikası, astrofizika, fiziki kimya, kristalloqrafiya, biofizika, idarəetmə sistemləri) əhatə edir.

KONFRANSIN MÖVZUSU:

- Yarımkeçiricilər;
- Qeyri-trivial topologiyalı aşağı ölçülü materiallar;
- Elm və texnikada tətbiqlər.

MƏKTƏBİN MÖVZUSU:

- -Bərk cisim fizikası, yüksək enerjilər fizikası, nüvə fizikası, riyaziyyat və digər elm sahələrində informasiya texnologiyaları;
- Zərrəcik detektorları və fotoçeviricilər;
- Virtual təhsil sistemləri.

FƏXRİ QONAQLAR:

J.İ. Alferov (Rusiya); V.A. Matveev (BNTİ); V.Y. Pançenko (Rusiya); E.P. Velixov (Rusiya)

DƏVƏTLİ MƏRUZƏLƏR:

A. Atalar (Türkiyə); M. Budzınski (Polşa); E.V. Çulkov (İspaniya); K. Vakita (Yaponiya); A.S. Vodopyanov (BNTİ); S.N. Dmitriev (BNTİ); A.H. Hacıyev (Azərbaycan); C. Kim (Cənubi Koreya); V.V. Korenkov (BNTİ); L. Kostov (Bolqariya); A.A. Levçenko (Rusiya); M.A. Məmmədyarov (Azərbaycan); T.M. Nağıyev (Azərbaycan); H.M. Paşayev (Azərbaycan); N.A. Rusakoviç (BNTİ); A. Xvedelidze (Gürcüstan); K. Şafer (CERN); A.M. Şikin (Rusiya); İ. Ştekl (Çexiya); V.N. Şvetsov (BNTİ); Y. Şim (Yaponiya); B.S. Yuldaşev (Özbəkistan)

PROQRAM KOMİTƏSİ:

SƏDRLƏR:

N.T. Məmmədov (Azərbaycan), R.Z. Saqdeyev (ABŞ)

KOMİTƏ ÜZVLƏRİ:

C.Ş. Abdinov (Azərbaycan); S.H. Abdullayeva (Azərbaycan); R.M. Əliquliev (Azərbaycan); A.H. Bayramov (Azərbaycan); Q.L. Belenkiy (ABŞ); M.Q. İtkis (BNTİ); V.D. Kekelidze (BNTİ); E.V. Çulkov (İspaniya); M. Kuskuna (İtaliya); V.V. Korenkov (BNTİ); D. Linko (Fransa); S.İ. Mehdiyeva (Azərbaycan); T.R. Mehdiyev (Azərbaycan); Q.S. Orucov (Azərbaycan); S. Şorr (Almaniya); A.M. Şikin (Rusiya)

KONFRANS VƏ MƏKTƏBİN * TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

SƏDRLƏR:

N.T. Məmmədov (Azərbaycan), V.V. Korenkov * ( BNTİ)

SƏDR MÜAVİNLƏRİ:

C.Ş. Abdinov (Azərbaycan), R.M. Əliquliev (Azərbaycan), A.H. Bayramov (Azərbaycan), E.S. Babayev (Azərbaycan), S.H. Bağırova (Azərbaycan), E.İ. Cəfərov (Azərbaycan), D.V. Kamanin * ( BNTİ)

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ:

N.M. Abdullayev (Azərbaycan); R.Q. Ələkbərov * (Azərbaycan); Y.N. Əliyeva (Azərbaycan); X.N. Əhmədova (Azərbaycan); S.M. Bağırova (Azərbaycan); A. Bereza * (Polşa); N.A. Cavadov * (BNTİ); F.B. İmranov (Azərbaycan); F.T. Xəlilzadə * (Azərbaycan); S. Xarizanova * (Bolqariya); A. Kotova * (BNTİ); T.R. Mehdiyev (Azərbaycan); İ.A. Nəsibov (Azərbaycan); L.B. Uvarova * (BNTİ)

Təşkilat komitəsinin ünvanı:AZ-1143, Bakı ş., H. Cavid pr. 131 AMEA Fizika İnistitutu

E-mail: mtcmp2018@physics.science.az

Konfransda şifahi və poster təqdimatları nəzərdə tutulur. Konfransın materialları “Fizika” jurnalının xüsusi buraxılışında dərc olunacaq. Konfransın proqramında akademik H.B. Abdullayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş xüsusi sessiya keçiriləcək. Çıxışların mətnləri də “Fizika” jurnalında dərc olunacaq.

MATERİALLARIN DİZAYNI ÜÇÜN TƏLƏBLƏR:

Tezis - bir səhifədən çox olmamalıdır.Təqdim edilməsi üçün son tarix 01.07.2018-ci il
Məruzələrin Azərbaycan, ingilis və ya rus dilindəki mətnləri (A4 formatında 3-5 tam səhifə, şəkillər də daxil olmaqla) elektron və çap şəkilində təqdim olunur. Məruzələrin mətni Microsoft Word redaktorunda, Times New Roman şriftində, ölçüsü 14pt, JPG, BMP, WMF və EMF şəkillərində icra olunmalıdır. Bütün sahələr 2 sm, xətt aralığı - bir yarım. Səhifənin əvvəlində məqalənin adı yazılır. Başlıqdan aşağıda müəlliflərin soyadı, adı və atasının adının baş hərifləri, sonra təşkilatın, şəhərin və ölkələrin adı yazılır. Məruzəçinin soyadı vurğulanmalıdır. Müəllifin elektron poçtu. Abstrakt və açar sözlər. Məruzənin materialları elektron poçt ünvanına göndərilməlidir : mtcmp2018@physics.science.az

Əlaqə telefonları: +(99455) 925 32 53; +(99455) 869 87 27

Məruzə mətnlərinin təqdimatı üçün son tarix: 01.08.2018 - ci il