CONTENT OF AJP Fizika C: Türkiye

2023 C az

E.R. Həsənov, Ş.Q. Xəlilova, R.K. Mustafayeva, Xarici maqnit sahəsi olmayan keçirici anizotrop mühitlərdə temperatur qradiyenti olanda eninə və uzununa termomaqnit dalğalarının həyəcanlanması

03-08  pdf 
2023 C az

Ş.M. Əhədzadə, E.Z. Quliyev, Elektrik qaz boşalmasında modifikasiya olunmuş yarımkeçirici-polimer kompozitlərində struktur dəyişikliklərinin tədqiqi

09-13  pdf 
2023 C az

A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov, H.C. Hüseynov, L.Ç. Süleymanova, S.A. Hüseynova, V.M. Hacıyeva, Elektroenergetikanın ekoloji problemlərinin tədqiqində istifadə olunan üsullar və texnoloji qurğular

14-22  pdf 
2023 C az

T.K. Nurubəyli, Ə.N. Sultanlı, N.Ş. Cəfər, Ə.A. Abdullayeva, Transformator yağının xassələri ilə onun element analizi arasındakı qarşılıqlı əlaqəsi

23-27  pdf 
2023 C az

A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov, H.C. Hüseynov, L.Ç. Süleymanova, Z.A. Tağıyeva, S.S. Əhədova, Ətraf mühitin ekoloji problemləri üzrə icmal

28-39  pdf 
2023 C az

N.N. Əliyev, G.N. Hüseynova, “Günəş-Yer-İnsan” ekoloji sistemdə maqnit amili və onun insana təsirinin biofizikası

40-43  pdf 
2023 C az

Ülkər İzzət qızı Aşurova, İstilik elektrik stansiyalarının sinxron və asinxronlaşdırılmış turbogeneratorlarında nasos və ventilyator qurğularının ötürücü iş xüsusiyyətləri

44-49  pdf 
2023 C az

F.S. Hüseynova, Herbig Ae/Be ulduzlarının ümumi xarakteristikaları

50-56  pdf 
2023 C az

А.М. Abdullayev, М.C. Nəcəfzadə, А.İ. Əhmədov, İ.N. İbrahimov, Cu1.04Fe1.12Te1.84 kristalının aşağı temperaturlarda istilik tutumu

57-62  pdf 
2023 C az

А.М. Abdullayev, İ.N. İbrahimov, R.Ə. Əlizadə, М.C. Nəcəfzadə, А.İ. Əhmədov, CoGa1.1Fe0.9O4 kristallarının maqnitlənməsi, maqnit həssaslığı və histerezisi

63-66  pdf 
2023 C az

E.Ə. Məsimov, A.R. İmaməliyev, A.H. Əsədova, Aqaroza-su sistemində geləmələgəlmə prosesinə müxtəlif qeyri-üzvi duzların təsirinin optik metodla öyrənilməsi

67-69  pdf 
2023 C az

P.H. İsmayılova, A.İ. Həsənov, А.А. Hacıyeva, N.Z. Həsənov, S.S. Abdinbəyov, M.C. Nəcəfzadə, TlGaSe2<Pr> kristallarının fotoelektrik xassələri

70-72  pdf 
2023 C az

N.N. Lebedeva, V.İ. Orbux, Ç.Q. Axundov, Q.M. Eyvazova, İ.M. Əfəndiyeva, СdS-də keçid cərəyanları

73-76  pdf 
2023 C az

T.D. İbrahimov, Z.A. Dadaşov, G.X. Hüseynova, A.F. Nuraliyev, F.F. Yəhyayev, Polimer matrisli kompozitlərdə fazalararası qarşılıqlı təsirin diferensial skan kalorimetriya (DSK) və termoqravimetrik analiz (TGA) metodları ilə tədqiqi

77-82  pdf 
2023 C en

Hüseyin Okan Durmuş, Baki Karaböce & Mirhasan Yu. Seyidov, Determination of the optical properties of muscle phantom by Kubelka-Munk function approach

83-92  pdf 
2023 C en

V.I. Eminova, S.Z. Damirova, Thermoelectric properties of solid solution of TlIn1-xYbxTe2 (0≤х≤10)

93-96  pdf 
2023 C en

S.N. Mustafaeva, M.M. Asadov, V.F. Lukichev, Phase equilibrium of La - Ga - Se and dielectric spectroscopy of single-crystal LaGaSe3

97-105  pdf 
2023 C en

E. Koç, S. Ozturk Koç, B.G. Salamov, Characteristics of secondary electron emissions in cold plasmas with nanoporous zeolite cathode

106-109  pdf 
2023 C en

Huseynov Asgar, Mammadova Samira, Zeynalov Eldar, Investigation of the prepared MW-CNT/polymer composites as gas-sensitive active elements for the fabrication of gas sensors

110-112  pdf 
2023 C en

N.M. Abdullayev, S.R. Azimova, Comparative heat transfer method

113-114  pdf 
2023 C en

I.N. Askerzade, D. Matrasulov, R.T. Askerbeyli, M. Salati, I-V curve of granular superconductor using long Josephson junction approach

115-117  pdf 
2023 C en

Vusala Nabi Jafarova, Half-metallic ferromagnetism in V-doped ZnSe: DFT study

118-122  pdf 
2023 C en

A.M. Babanli, Heat capacity of one-dimensional Kane oscillator

123-125  pdf 
2023 C en

S.S. Huseynova, S.O. Mammadova, Tellurium adsorbed on TlInTe2 structures for advanced energy applications

126-128  pdf 
2023 C en

S.R. Azimova, N.M. Abdullaev, N.A. Abdullaev, H.M. Asgerov, H.V. Orujova, S.Sh.Gahramanov, A.Sh.Gahramanov, K.Sh.Gahramanov, Change in the electron density of Sb2Te3 as a result of the formation of nanoobjects

129-133  pdf 
2023 C en

Gasimoglu Ibrahim, Mechanism of influence of surface structural defects on the photovoltaic effect in a uniaxial CuAlS2 crystal with a superlattice

134-137  pdf 
2023 C en

Elmira A. Isayeva, On the "fuzzy" essence of the microcosm in the radiation of an absolutely black body: the two-valued Aristotle and the many-valued Lutfi Zade of logic. Planck’s formula

138-141  pdf 
2023 C en

Faik Mikailzade, Serdar Gökçe, Tofig G. Mammadov, Arzu I. Najafov, Savaş Berber, Mirhasan Yu. Seyidov, Magnetic properties of ternary layered TlGa0.977Fe0.023Se2 dilute magnetic semiconductor crystal

142-149  pdf 
2023 C en

Zafer Ozer, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Ozbay, Tunable phononic waveguide: finite element analysis

150-154  pdf 
2023 C en

Maharram Z. Zarbaliyev, Preparation of thin films of some semiconductor materials by the sol-gel method

155-156  pdf 
2023 C en

Yilmaz Şener, Husnu Koc, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Ozbay, The structural, mechanical, electronic and optical properties of AMn7O12 (A= Ca, Cd, Sr) perovskite compounds

157-165  pdf 
2023 C en

F.M. Salehli, Dielectric spectroscopy study of native spider silk: phase transitions in protein chains

166-166  pdf