2022 L.M. Imanov  M.H. Shakhtakhtinski  2023 H.Ə. Əliyev  Türkiyə  2024 2025 2026 2027 2028

CONTENT OF SPECIAL NUMBER: Türkiyə

2023 C az

Ş.M. Əhədzadə, A.M. Həşimov, T.K. Nurubəyli, ZnO-polimer əsaslı kompozit varistorlarda nümunələrin optimal faizlərinin təyini

03  pdf 
2022 C az

Seyfəddin Cəfərov, Billurə Hacıyeva, Karbonla əhatə olunmuş dəmir və nikel nanohissəciklərin sintezi, quruluşu və maqnit xassələri

08  pdf 
2022 C az

Valeh İ. Baxşəli, B.H. İbrahimov, Nanomexanika – müasir və gələcək texnikanın və maşınşünaslığın elmi əsasıdır

11  pdf