CONTENT OF SPECIAL NUMBER: Ümummilli Lider Heydər Əliyev

2023 C az

A.M. Həşimov, L.Ç. Süleymanova, K.B. Qurbanov, F.Ş. Cəfərova, Z.A.Tağıyeva, V.M. Hacıyeva,
S.S. Əhədova, Polivinilidenftorid materialının bəzi elektrofiziki xassələrinin polimerin üst molekulyar strukturu ilə əlaqələrinin tədqiqi

03-05  pdf 
2023 C az

T.C. Əliyeva, G.Z. Bağıyeva, G.C. Abdinova, N.M. Axundova,
Pb0.75Sn0.25Te˂Sn˃ kristalları əsasında metal-yarımkeçirici strukturların elektrik xassələri

06-10  pdf 
2023 C az

E.R. Həsənov, Ş.Q. Xəlilova, R.K. Mustafayeva, Aşqarlı yarımkeçiricilərdə termomaqnetik dalğalar

11-15  pdf 
2023 C az

Ülkər İzzət qızı Aşurova, Bərpa olunan enerji mənbələrinin elektrik stansiyalarında hidroakkumulyasiya imkanları

16-21  pdf 
2023 C az

Şıxəliyeva Səadət, Qaz turbin elektrik stansiyalarının faydalığının artırılması

22-25  pdf 
2023 C az

Ə.Ə. Hümbətova, Yupiterin diskində Böyük Qırmızı Ləkənin ətraf mühitlə qarşılıqlı dinamikası

26-30  pdf 
2023 C az

R.Q. Ağayeva, Kvant təbəqəsində cərəyanın dispersiyası

31-33  pdf 
2023 C az

T.X. Hüseynov, B.B. Davudov, E.A. Rəsulov, Ş.A. Allahverdiyev, E.Q. Tağıyeva,
Civə buxarının elektrik boşalması plazmasında ionların paylanması

34-36  pdf 
2023 C az

Ş.O. Eminov, C.A. Quliyev, A.X. Kərimova, S.H. Abdullayeva, Davamlı dərman çatdırılması üçün nanoməsaməli qeyri-üzvi membranlar və örtüklər implantasiya edilə bilən vasitələr kimi

37-42  pdf 
2023 C az

R.B. Bayramlı, V.İ. Nəsirov, İ.M. Məhərrəmov, E.V. Nəsirov,
K0.94Cs0.06NO3 kristalında II↔III çevrilmələri zamanı III və II modifikasiya kristallarının böyümə morfologiyası

43-46  pdf 
2023 C az

F.V. Həsənli, Ağır ionlar dəstəsinin fokuslandırılması zamanı plazma linzasında fəza yükünün formalaşması

47-50  pdf 
2023 C az

Təranə Firqət qızı Yusibova, Rayihə Şəmsəddin qızı Ağayeva, Aygün Aydın qızı Orucova,
Xarici elektromaqnit sahələrində metalların və yarımkeçiricilərin səthində pH-həssas polielektrolit təbəqələrinin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi

51-54  pdf 
2023 C az

S.İ. Mehdiyeva, R.İ. Ələkbərov, S.M. Məmmədov, Molekulyar quruluş modeli əsasında Ge-As-Se-S xalkogenid şüşəvari sistemində Raman səpilməsinin tədqiqi

55-59  pdf 
2023 C az

Xəyalə Elbrus qızı Hüseynzadə, PET aparatları üçün detektorların yeni tiplərinin hazırlaması

60-62  pdf 
2023 C az

A.R Sadıqova, P.B. Əsilbəyli, A.Ə. Hadıyeva, X.O. Sadiq, İ.M. İsmayılov, V.Ə. Ələkbərov, Polipropilenin elektrofiziki xassələrinə nanogilin təsiri

63-66  pdf 
2023 C az

O.B. Tağıyev, T.Ş. İbrahimova, F.A. Kazımova, G.S. Hacıyeva, E.Q. Əsədov,
MnIn2S4 monokristallarında aşırma efektinin tədqiqi

67-68  pdf 
2023 C az

A.G. Asadov, A.İ. Mammadov, D.P. Kozlenko, S.E. Kichanov, R.Z. Mehdiyeva, E.V. Lukin, O.N. Lis, A.V. Rutkauskas, E.R. Hüseynova, X.İ. Əhmədov, Perovskitəbənzər laylı La2Ti2O7 birləşməsində yüksək təzyiqlərdə faza keçidləri

69-74  pdf 
2023 C az

P.H. İsmayılova, N.Z. Həsənov, А.А. Hacıyeva, S.S. Abdinbəyov, X.Ş. Vəlibəyov, TlGaSe2˂Pr˃ kristallarının optik xassələri

75-79  pdf 
2023 C az

Ş.M. Nağıyev, E.İ. Cəfərov, Koordinatdan asılı kütləyə malik yarımsonsuz harmonik ossilyatorun su(1,1) dinamik simmetriya cəbrinin dəqiq realizasiyası

80-83  pdf 
2023 C az

N.M. Аbdullayev, S.R. Əzimova, Bi2Те2,70,3<Ni> kristallarında işığın udulma dinamikası

84-86  pdf 
2023 C az

T.A. Cəfərov, C.İ. Hüseynov, Sn1-xTbxSe monokristallarının termoelektik hərəkət qüvvəsinə
γ-şüaların təsiri

87-89  pdf 
2023 C az

E.A. İsayeva, Mikrodünyanın “qeyri-səlis” mahiyyətinin dərk edilməsində Maks Plank və Boltsmannın kompleksionları: Aristotel və Lütfi Zadə məntiqləri

90-93  pdf 
2023 C az

X.N. Əhmədova, S.H. Cabarov, Ş.N. Əliyeva, X.O. Sadiq, Nano ölçülü Al nazik təbəqələrinin alınması və onların quruluş xüsusiyyətləri

94-97  pdf 
2023 C az

Q.İ. İsaqov, А.А. İsmayılov*, M.C. Nəcəfzadə, V.İ. Eminova, А.А. İsmayılov, Ə.B. Məhərrəmov,
In1-xSmxSe monokristallarında In atomlarının Sm atomları ilə əvəz edilməsinin elektrik xassələrinə təsiri

98-100  pdf 
2023 C en

T.M. Khalina, M.V. Khalin, S.A. Guseynova, The complex investogation of separate structural elements of compositional material

03-08  pdf 
2023 C en

A.A. Musayev, E.R. Yuzbashov, Temperature dependence of the kinetic coefficients of Bi0.88Sb0.12 alloy

09-15  pdf 
2023 C en

A.Ch. Izmailov, Features of delocalization of particles from a rectangular potential well at decrease of its depth with time

16-21  pdf 
2023 C en

A. Huseynova, Effect of electrothermopolarization on dielectric properties in PE/Ta2O5 nanocomposite

22-24  pdf 
2023 C en

K.Sh. Gahramanov, A.Sh. Gahramanov, S.Sh. Gahramanov, H.V. Orujova, N.A. Abdullayev,
N.N. Abdulzade, G.M. Ahmedov, Effect of nanoislands and nanowires on the thermoelectric quality of Bi2Te3˂Ni> and Bi2Te3˂Zn>

25-30  pdf 
2023 C en

M.G. Kyazumov, S.M. Rzayeva, E.A. Isayeva, L.V. Rustamova, N.A. Aliyeva,
New rotation electron-diffraction methods and their applications

31-34  pdf 
2023 C en

F.E. Mammedov, E.A. Ibrahimova, E.M. Akberov, I.I. Gurbanov, G.H. Mammedova, S.A. Aliyev,
The formation of In and Sn small-sized narrow strips by means of liquid metal ion source technique

35-38  pdf 
2023 C en

Izzat Afandiyeva, Dependence of the dielectric properties of the Al-TiW-PtSi/n-Si Schottky diode on the alternating signal

39-42  pdf 
2023 C en

Esmira O. Mansurova, Current oscillations in impurity semiconductors in external electric and weak magnetic fields (μ± H<<C)

43-46  pdf 
2023 C en

S.M. Asadov, S.N. Mustafaeva, S.S. Huseynova, Simulation of the growth of a TlInS2<Yb> single crystal, DFT calculation of electronic properties, and ac conductivity of samples

47-52  pdf 
2023 C en

Mammadova A. Samira, Huseynov B. Asgar, Zeynalov B. Eldar, Ahmadova Dursadaf, Aliyeva R. Valida, Shukurlu E. Gumru, Mammadova A. Mehriban, Thermal conductivity properties of carbon nanotube-Gobu natural bentonite ceramic composites at high temperatures

53-56  pdf 
2023 C en

G.M. Eyvazova, I.M. Afandiyeva, V.I. Orbukh, N.N. Lebedeva, Electrical parameters of zeolite with different silver content

57-60  pdf 
2023 C en

E.M. Gojaev, А.М. Nazarov, V.V. Salimova, R.M. Sadigov, Luminescent properties of bionanocomposites LDPE + x vol.% FS

61-63  pdf 
2023 C en

A.O. Allahverdiev, A.I. Asvarov, S.O. Guseynova, H.I. Novruzova, On the origin of “spider” pulsars

64-66  pdf 
2023 C en

M.A. Mehrabova, N.I. Huseynov, A.A. Abdullayeva, R.M. Sadigov, Electrical properties of thin-film CdTe:CdFeTe heterojunctions

67-70  pdf 
2023 C en

Zafer Ozer, Izzat Afandiyeva, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Ozbay, Dirac cone and topological states in 2d phononic crystals

71-76  pdf 
2023 C en

Zafer Ozer, Chingiz Akhundov, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Ozbay, Second harmonic generation in locally resonant nonlinear weyl semimetal based acoustic metamaterials: finite element analysis

77-83  pdf 
2023 C en

N.N. Musayeva, S.A. Guluzade, H.Kh. Khalilova, B.M. Izzatov, M.T. Alizade, Synthesis optimization and characterization of Fe oxide nanoparticles

84-87  pdf 
2023 C en

M.M. Asadov, E.S. Kuli-zade, S.N. Mustafaeva, Calculation of electronic properties and formation energy of nanostructure of oxides Li2O, B2O3 and Y2O3

88-94  pdf